KONTAKT       HOME
ŽIADNY CIEĽ NIE JE TAK ĎALEKO, ABY NAŇ NEDOSIAHLI KRÍDLA VAŠICH SNOV...

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Dodacie a platobné podmienky

Reklamačné podmienky (RP)

pre nákup v tomto internetovom obchode

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ("ďalej len VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Melorko, s.r.o., Levočská 4699/59, 080 01  Prešov, IČO: 47 470 801, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29126/P, DIČ: 2023909998 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.melorko.com.

Kontaktné údaje predávajúceho:  

mail: info@melorko.com telefón: 0908075205

Poštová adresa:

MELORKO, s.r.o.

Levočská 59

08001 Prešov

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
Kontaktujte nás pomocou formuláru

2. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.melorko.com sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOS, ako aj reklamačnými podmienkami ("ďalej len RP").

3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia objednávky elektronickou formou (e-mailom: info@melorko.com) alebo telefonicky +421 908 07 52 05 zo strany predávajúceho, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol odoslaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).
Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ je povinný uviesť svoje meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak je kupujúci právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uvedie svoje obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje VOS na dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito VOP, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručná bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

7. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) kupujúci zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu predávajúceho (ale nie formou dobierky). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci môže vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

10. V prípade, ak kupujúci sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. 

11. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

12. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

13. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

14. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať písomne na e-mailovú adresu: info@melorko.com.

15. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto obchodných podmienok v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

16. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

17. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOS prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOS a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOS tým zostávajú nedotknuté.

18. Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

19. Informácie na stránkach www.melorko.com majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú rady a odporúčania lekára alebo lekárnika. Tieto informácie by ste nemali použiť na stanovenie diagnózy a liečbu zdravotných problémov či chorôb.

20. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

21. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, t. j. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť.Kupujúci má možnosť zoznámiť sa pred uskutočnením objednávky so skutočnosťou, ako dlho zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Spôsoby platby

- bankovým prevodom
Pri platbe bankovým prevodom počkajte na potvrdzovací e-mail, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na v e-maili uvedený účet. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo objednávky.

- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru)
Tovar zaplatíte až pri jeho dodaní priamo doručovateľovi.

- v hotovosti pri osobnom odbere
Tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na mieste osobného odberu.

- prostredníctvom PayPal
Na úhradu objednávky pred dodaním je možné využiť platbu prostredníctvom PayPal: info@melorko.com

Objednaný tovar vám zašleme poštou. Cena poštovného/dopravného sa môže vo zvláštnych prípadoch líšiť podľa hmotnosti objednaného tovaru či rozmerov zásielky.

Prehľad cien dopravyPlatba dobierkouPlatba vopred Zdarma pri objednávke nad
Pošta
2,00 EUR1,50 EUR80 EUR

V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo zvýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní objednávky.

Dodacia lehota je obvykle do 14 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nie je tovar z našej ponuky na sklade, o dodacej lehote bude predávajúci informovať kupujúceho. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Pokiaľ zákazník zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný okamžite kontaktovať predajcu.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronickú objednávku tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "RP") upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Reklamáciou na účely tohto RP sa rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných kupujúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla kupujúceho)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí kupujúci doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

7. Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

8. Predávajúci je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie RP.

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Úplnú poštovú adresu a telefonický kontakt
  • Adresu elektronickej pošty

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. 

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Údaje, ktoré zadávate pri platení môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi - prevodom z účtu, poštou a na dobierku. Jednotlivé spôsoby úhrad vyžadujú špecifické informácie, ktoré je potrebné uviesť v okamihu platenia. Tieto údaje nezhromažďujeme, používame ich výhradne pre danú finančnú operáciu. Po jej realizácii sú zmazané.

Váš súhlas ak sa stanete zákazníkom v našom internetovom obchode , dávate už pri potvrdení objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. 


Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2015 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.